Regulamin cmentarza

10.08.2020

Regulamin Cmentarza Parafii p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opolu Lubelskim

§ 1.

 1. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.
 2. Cmentarz jest otwarty codziennie od 6.00 (zimą od 7.00) do nastania zmroku.
 3. Cmentarz należy do Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opolu Lubelskim.
 4. Zarządzanie cmentarzem na podstawie umowy z parafią sprawuje Pontes Sp. z o.o. Zarządca cmentarza, zwany w dalszej części Regulaminu Administratorem sprawuje nadzór, administruje i dokonuje  innych czynności w zakresie zarządu dotyczących cmentarza.
 5. Kancelaria Administratora mieści się na terenie parkingu przy cmentarzu.

§ 2.

Na terenie cmentarza zabrania się:

 1. Wyrzucania śmieci w miejscach  niedozwolonych.
 2. Prowadzenia handlu, akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek.
 3. Przebywania na cmentarzu dzieci do lat 7 bez opieki dorosłych.
 4. Spożywania alkoholu i środków odurzających  na  jego  terenie.

§ 3.

 1. Termin pogrzebu ustala się z Księdzem Proboszczem.
 2. Rodzaj pogrzebu, budowę, lub remont grobu, dzierżawę miejsca na cmentarzu ustala się z Administratorem.
 3. Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi jest możliwy za zgodą Administratora.
 4. Wszelkie prace budowlane jak: stawianie i remonty nagrobków, układanie kostki, wykonywanie betonowych opasek, tablic, ławek, ustawianie ogrodzeń, wykonywane na terenie cmentarza przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne reguluje szczegółowy regulamin wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych. 
 5. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie, sadzenie i wycinanie drzew jest możliwe tylko za zgodą Administratora.

§ 4.

 1. Każdy grób musi być objęty opieką osoby, która za zgodą wszystkich uprawnionych może stać się dysponentem grobu.
 2. Prawo do dysponowania grobem nakłada na dysponenta obowiązek:
  • utrzymania grobu w należytym stanie nie powodującym zagrożenia dla osób odwiedzających cmentarz,
  • dbanie o czystość i porządek w jego obrębie,
  • respektowania prawa najbliższych do oddawania czci osobom zmarłym i prawa do zachowania pamięci,
  • wniesienia stosownych opłat.

§ 5.

 1. Koszta utrzymania cmentarza ponoszą dysponenci grobów poprzez wniesienie opłat.
 2. Wysokość opłaty zależy od wielkości i rodzaju grobu i jest ustalana na podstawie kosztów utrzymania cmentarza przez Administratora po akceptacji Proboszcza Parafii.
 3. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji wolnego miejsca pod grób.
 4. Miejsca zarezerwowane wpisuje się do cmentarnej ewidencji grobów.
 5. Prawo do miejsca zarezerwowanego podlega opłacie.

§ 6.

 1. Opłaty należy uiszczać w kancelarii Administratora, u którego można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.
 2. Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza wysokości opłat ustalanych dla cmentarzy komunalnych.
 3. Administrator cmentarza pobiera opłaty :
  • raz na 20 lat za dzierżawę miejsc pod groby ziemne i przeznaczone do pochowania jednej osoby,
  • Jednorazowo za dzierżawę miejsc pod groby przeznaczone do pochowania dwóch i więcej osób,
  • coroczną opłatę za użytkowanie grobu,
  • opłaty administracyjne,
  • opłaty za usługi związane z pogrzebem.

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
telefon: 501 243 117
e-mail: cmentarzopole@pontes.lublin.pl
www: http://cmentarzopolelub.pl/

Powyższe ustalenia wprowadzono na podstawie: USTAWY O CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH Z DNIA 31 STYCZNIA 1959 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U.z 15.12.2015r.poz. 2126), ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 01 SIERPNIA 2001 w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 7 MARCA 2008 w sprawie wymagań jakie mają spełniać cmentarze(Dz. U. 48, poz. 283 i 284) art. 2, 3, 15, 41 i 45 ust. 1 USTAWY Z DNIA 17 MAJA 1989 R. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1347) w związku z art. 8, art. 23 i art. 24 KONKORDATU MIĘDZY STOLICĄ APOSTOLSKĄ I RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, PODPISANYM W WARSZAWIE DNIA 28 LIPCA 1993 r.(Dz. U. Nr 51, poz. 318) oraz kanonami 1205-1213 i 1240-1243 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz inne obowiązujące akty prawa państwowego i kanonicznego.